یک صدای تنها در میان جنگل

blog
یک صدای تنها در میان جنگل

روش الیوت، بارها طعمِ لذت بخشِ (عقلی و پولی) یافتن نقاط عطف روزانه یا حتی ساعتی را به شما خواهد چشانید.

 

در این بزنگاه ها شما یک صدای تنها در میان جنگل خواهید بود «Lone voice in the woods»

اگر شجاعت عمل برمبنای عقیده تان را داشته باشید، تئوری موجی الیوت، نتایج را برای شما به ثمر خواهد نشاند.

نظرات کاربران