همه چیز از من شروع می شود

blog
همه چیز از من شروع می شود

موفقیت، سه بار رخ می دهد : 

  • یکبار در دلت، وقتی چیزی را می خواهی؛
  • یکبار در ذهنت، وقتی نقشه می کشی؛
  • و بار آخر در زندگیت، وقتی برای رسیدن به آن تلاش می کنی . . .
نظرات کاربران