صبر، صبر، صبر

blog
صبوری از الزامات رسیدن به سودهای فوق سنگین هست

رنگین کمان پاداش کسانی هست که تا آخرین لحظه زیر باران می مانند . . .

نظرات کاربران