رؤیاهاتو دنبال کن

blog

رؤیا آن چیزی نیست که شب در خواب می بینید

رؤیا آن چیزی هست که نمی گذارد شب به خواب بروید

نظرات کاربران