بهای موفقیت

blog
بهای موفقیت

سختی موفق شدن، موقتیست؛

ولی موفق نشدن، مادام العمر . . .

نظرات کاربران