جفت شش با نئوویو

blog
جفت شش با نئوویو

Six Pairs by NEoWave
Mastery of this form of analysis
will be applicable for the rest of your life

رسیدن به درجه استادی در این روش تحلیلی (NEoWave)، برای باقی عمرتان کفایت می کند.

نظرات کاربران