معاملات آنلاین در تجارت

Online Transactions in Business

رسیدن به درجه استادی در روش تحلیلی نئوویو، برای باقی عمر شما کفایت می کند