روز پزشک

blog
روز پزشک

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی.

روز پزشک بر تمام پزشکان، پرستاران و پرسنل محترم کادر درمان، گرامی باد.

نظرات کاربران