تو تنهاییت سخت کار کن

blog
تو تنهاییت سخت کار کن

موفقیت، مثل یک کوه یخ می ماند
اما چیزی که مردم می بینند، فقط موفقیت ماست . . .
ولی در زیر آب، چیزهایی هست که مردم نمی بینند

مثل:

  1. تمرکز
  2. اهدافی که برای خودمان مشخص کردیم
  3. ساعات طولانی که برای رسیدن به هدف کار کردیم
  4. کارهای سختی که انجام دادیم
  5. نا امیدی هایی که با آنها مواجه می شویم ولی باز هم راه خودمون رو ادامه می دهیم
  6. فداکاری: از لذت ها و خوشی ها و تفریحاتمون می گذریم
  7. استرس ها و فشارهای عصبی که برای رسیدن به هدفمون تحمل می کنیم
  8. شکست ها و ناکامی هایی که ممکن هست باهش مواجه بشیم
  9. اشک ها و عرق هایی که ریختیم

اینها همون چیزهایی هستند که دیگران نمی بینند
همون رنج هایی که برای رسیدن به گنج هستند . . .

نظرات کاربران